قابل توجه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی:

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در امتحانات پایان نیمسال دوم سال جاری تمام واحد های دوره کاردانی و یا کارشناسی ناپیوسته را با موفقیت بگذرانند می رساند هر چه سریعتر از تاریخ 96/04/15 برای انجام مراحل تسویه حساب به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نمایند .

بدیهی است مسئولیت هرگونه تاخیر با دانشجو بوده و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

مدارک لازم جهت انجام مراحل فارغ التحصیلی:

مبلغ 200000 ریال ( بیست هزار تومان ) بصورت نقدی بنام دانشگاه بجنورد و مبلغ 200000 ریال ( بیست هزار تومان ) به حساب 0108515751000 بانک ملی بنام دانشگاه علم و ادب نوین و تحویل اصل فیشهای واریزی

مدارک لازم برای امور فارغ التحصیلی :

 

1 – دانلود فرم های فارغ التحصیلی و تکمیل فرمهای تسویه حساب بصورت دقیق و خوانا

2 - پوشه روغنی قرمز رنگ 2 جلد برای کاردانی شیمی و آبی رنگ برای کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر و سبز رنگ برای دانشجویان کاردانی پیوسته الکتروتکنیک و الکترونیک و 2 عدد پوشه سبز رنگ برای دانشجویان رشته تربیت بدنی - مهندسی عمران قرمز رنگ - مهندسی مکانیک سبز رنگ - مهندسی صنایع شیمیایی سبز رنگ

 

3 - تحویل کارت دانشجویی ( در صورت مفقودی کارت دانشجویی بایستی ضمن مراجعه به روزنامه محلی متن زیر را در روزنامه چاپ کرده و یک نسخه از آن را به دانشگاه تحویل نماید . ) نمونه اگهی چاپ شده در روزنامه

کارت دانشجویی اینجانب .................... به شماره دانشجویی ............................ رشته ......................... دانشگاه علم و ادب نوین شیروان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است .

تذکر شماره 1:

چنانچه دانشجویی نتوانسته واحد های رشته خود را پاس کند ودارای فقط 2 درس نظری باقیمانده دارد میتواند با گذراندن 2 درس نظری به هر تعداد واحد بصورت معرفی به استاد فارغ التحصیل گردد . این عزیزان بایستی تا تاریخ 1396/05/20 برای دریافت فرمهای معرفی به استاد به دانشگاه مراجعه کرده و اقدامات لازم را انجام دهند .

تذکر شماره2: دانشجویانی که برای فارغ التحصیلی دارای بیش از 2 درس نظری هستند نیز بایستی حتما برای روشن شدن وضعیت ترمی خود به آموزش دانشگاه مراجعه نمایید .

تذکر شماره3 : به اطلاع دانشجویان رشته شیمی آزمایشگاهی که در تاریخ های 1392/04/30 و یا 1392/06/31 و یا 1392/10/30 فارغ التحصیل شده وهنوز جهت تسویه حساب و اخذ مدرک مراجعه نکرده ، می رساند مدارک تحصیلی این دانشجویان به بایگانی سپرده شده و بابت تاخیر جریمه های سنگین به آنها تعلق میگیرد . لذا درخواست میشود هر چه زودتر برای روشن شدن وضعیت به دانشگاه مراجعه نمایند .

دانشگاه هیچ مسئولیتی در این خصوص نداشته و تحصیلات دوره کاردانی این دانشجویان نیمه تمام و کان لم یکن گزارش میگردد .

جهت دریافت فـــرم های فارغ التحصیلی رشته مهندسی عمران

جهت دریافت فرم های فارغ التحصیلی رشته مهندسی مکانیک

جهت دریافت فرم های فارغ التحصیلی رشته مهندسی نرم افزار

جهت دریافت فرم های فارغ التحصیلی رشته مهندسی صنایع شیمیایی

جهت دریافت فرم های فارغ التحصیلی رشته مهندسی برق قدرت

جهت دریافت فرم های فارغ التحصیلی رشته الکتروتکنیک

جهت دریافت فرم های فارغ التحصیلی رشاه الکترونیک

جهت دریافت فرم های فارغ التحصیلی رشته کاردانی کامپیوتر

جهت دریافت فرم های فارغ التحصیلی رشته شیمی آزمایشگاهی

جهت دریافت فرم های فارغ التحصیلی رشته حسابداری

جهت دریافت فرم های فارغ التحصیلی رشته تربیت بدنی