1- فرمهای کارآموزی را از سایت دانشگاه پرینت بگیرید . 2- در فرم شماره ا ( صفحه اول ) مشخصات خود را کامل نوشته و محل کارآموزی را در آن انتخاب و قسمت پایین برگه را نیز به مسئول محل مورد نظر داده تا ایشان نیز مهر و امضاء نموده و همراه با فرم صفحه دوم به آموزش دانشگاه تحویل دهید .

3- در این مرحله دانشگاه ، محل پیشنهادی شما را بررسی کرده و در صورت موافقت با آن فرم صفحه دوم را همراه با مهر و امضاء دانشگاه به شما بر میگرداند . اگر با محل پیشنهادی شما موافقت شده بود که وارد مرحله سوم میشوید و در صورت یا عدم موافقت بایستی محل دیگری در فرم اول مجددا پیشنهاد کنید .

4- در مرحله سوم پس از آن که دانشگاه با محل پیشنهادی شما موافقت نمود فرم بعدی را به دانشگاه داده تا معرفی نامه رسمی به محل کارآموزی از جانب دانشگاه صادر گردد .

5-دانشجو بایستی با معرفی نامه به محل کارآموزی مراجعه و مشغول کار شود . استاد کارآموزی بر نحوه کار دانشجو نظارت خواهد داشت . ارتباط دانشجو فقط با استاد کارآموزی می باشد . دانشجو بایستی کلیه فرمها را در محل کارآموزی تکمیل و به امضاء سرپرست خود در محل برساند .

6- در صورتی که دانشجو قصد مرخصی دارد حتما با محل کارآموزی هماهنگ کرده و تقاضای مرخصی خود را با ذکر مدت و تاریخ از قبل به استاد کارآموزی تحویل دهد .

7- در پایان مدت کارآموزی تمام فرمها ی تکمیل شده را در داخل پوشه ای قرارداده و به استاد کارآموزی خود تحویل دهید . چنانچه استاد کارآموزی علاوه بر تکمیل فرم ها گزارش دیگری نیز خواسته باشد حتما بایستی به صورتی که استاد در نظر دارد گزارش را آماده و همراه فرمها به ایشان تحویل نماید .

8- از تماس تلفنی به هر دلیل با آموزش و سایر مسئولین دانشگاه جددا خوداری گردد چرا که امکان راهنمایی دیگری وجود ندارد . سرپرست کارآموزی ، مسئول دانشجو در محل کارآموزی است و استاد کارآموزی مسئول دانشجو در دانشگاه و رابط با محل کارآموزی است

. اداره آموزش موسسه آموزش عالی علم و ادب نوین

برای دریافت فرم کار آموزی کلیک فرمایید